Negotiator ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 1-41 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Negotiator ยอดรักนักเจรจา พากย์ไทย

ความขัดแย้งของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นโรแมนติคในระยะเวลาอันสั้น พวกเขาต้องแยกจากกันเพราะถงเวย พบว่าสกุลเซี๊ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่เธอ

ยอดเข้าชม: 585

รายการตอนทั้งหมด: Negotiator ยอดรักนักเจรจา พากย์ไทย

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 1

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 2

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 3

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 4

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 5

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 6

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 7

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 8

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 9

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 10

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 11

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 12

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 13

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 14

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 15

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 16

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 17

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 18

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 19

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 20

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 21

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 22

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 23

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 24

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 25

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 26

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 27

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 28

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 29

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 30

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 31

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 32

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 33

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 34

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 35

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 36

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 37

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 38

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 39

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 40

ยอดรักนักเจรจา ตอนที่ 41